| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Clackamas Tongue Myth

Page history last edited by PBworks 12 years, 3 months ago

 

 

This is a Clackamas Chinook text that I typed into MS Word 2003 in Doulos SIL font... copied and pasted it in a wiki page.

 

ihuʹmnxtkʼʷnma

 

 

1.

 

daʹyčka daba nux̣iʹlayt idaʹlxam gʷaʹnisim ux̣amuʹtx̣.  Ag̣a aɬaʹxakʼmana nuʹmaqt, ag̣a daʹngi gaqiʹglkl ƛʼawaʹtuɬ-diwi.  ƛaʹx̣ niʹx̣ux̣ iwaʹt šaʹx̣lix wiʹmaɬyamt.  Kʷaʹbt ag̣a gaqiʹšglga šdmaʹkwšt, gašduʹɬayt, gaškšikʼəʹlutkt inaʹdmax̣ix dangiʹyaxiya idiʹt.

 

 

2.

 

Išdaʹx̣liw išgaɬamʹyukš wimʹɬbamat.  kʷala ̇ʹ ̇ ̇ šduʹx̣t, ag̣a daʹngi idiʹt qimaʹnk waʹtuɬ. ag̣a šduʹx̣t kʷaba sksikʼəʹlutkt.  na ̇ʹ ̇ ̇wi yuʹwit kʷaba ̇ʹ ̇ ̇ ɬaʹx̣ga ɬaxiʹya wiɬmiʹmlust qʷƛ giʹyax̣a. n ̇ʹ ̇ ̇ ̇wi daʹngi yaʹx̣ka yaxiʹya yuʹyamt kʷaba, ag̣a wiyaʹmnxtkʼnma ag̣a čəʹɬukɬdaq.  wiyaʹmnxtkʹʷnma ɬiʹkx̣aymat, ag̣a ƛqʼuʹp šgiʹyux̣t iʹmnxtkʼʷnma, ag̣a daʹngi yaʹx̣ka yaxiʹya ixkʼʷaʹt-aq.

 

 

3.

 

ag̣a idəʹlxam tgiʹt, tgɬugaʹlmamt iɬmiʹmlust. Ag̣a qaʹɬutkt wiʹtʼax̣ wiɬmiʹlust, ag̣a nux̣iɬayt.

 

 

4.

 

Ag̣a daʹngi yaʹx̣ka yaxiʹyax, quʹšdyaxa iyaʹx̣liw ihuʹmnxtkʼʷnma, ag̣a wi ̇ʹ ̇ ̇kayt waʹpul, ʼʼmšgiʹnitxakʷčgʷa ičəʹmnxtkʼʷnma.ʼʼ  a ̇ ̇ ̇g̣a təʹl gačəʹtux̣, ag̣a nugaʹkim, ʼʼaʹlgilxukčgʷaya.ʼʼ  ag̣a kwaʹbt gatgiʹlxakʷčgʷa, ag̣a saʹqʼʷ gačiʹwx̣ wiʹlxam.

 

 

5.

 

Ka ̇ʹ ̇nawi gadix̣əʹlmux̣ idəʹlxam.  Aʹyxtka wag̣agiʹlak nuʹya nakʼiʹlapam wiɬkʼaʹlakʹiya.  Lawiʹska naʹxkʼʷa, nux̣aʹɬayt, kʼu ̇ʹ ̇ ̇ya widəʹlxam, ʼʼqaʹx̣ba wiʹska itgiʹya widəʹlxam?ʹʹ

 

6.

 

a ̇ʹ ̇ ̇yma idəʹkaqʷɬ itxʷdəʹli, xɛ ̇ʹb idəʹkaqʷɬ.  ag̣a nu ̇ʹ ̇g̣iču, nuʹya widəʹkaqʷɬba, ag̣a daʹngi yuʹx̣t kʷaba iqšx̣iʹɬaw!  ag̣a daʹngi yaʹx̣ka yaxiya gačuʹlxam, gayaxalgʷəʹɬičk. ʹʹnaʹyka kaʹnawi iʹnduƛx̣m idəʹlxam.ʹʹ  aga nɛšqi qa gagyuʹlxam, kʼʷaʹš nax̣aʹyax̣ux̣.

 

 

8.

 

quʹšdyaxa agaʹwan, ag̣a yaʼg̣ayƛ ičaʹwan ikiʹx̣ax̣.  ag̣a gašduʹɬayt yax̣gaʹ yaxiya.  ag̣a nax̣ɬuʹxayt, ʹʹaga qʼʷaʹbixix ičəʹgmam anx̣aʹtx̣a, ag̣a idnaƛx̣at anttgʷiʹya.ʹʹ  aga idəʹmqu wiʹtax̣ gagəʹdugi, pa ̇ʹ ̇ƛ gagəʹtux̣ idəʹkaqʷɬ.  ag̣a  aʹg̣anwi ag̣a ičɛʹčg̣mam naʹx̣ux̣, ag̣a ƛaqʷ gagəʹɬux̣ iɬkʼaʹškaš iɬəʹkala. Ag̣a g̣ʷəʹnmix gayuʹčuxdix, ag̣a nax̣uʹqʷat.

 

 

9.

 

ag̣a gaɬx̣iʹlayt-aq.  ag̣a iyaʹgayƛ niʹx̣ux̣.  ag̣a gagaʹylux̣ guʹkʼayc waɬaʹx̣i.  ag̣a ix̣muʹtxəmx.  ag̣a gačuʹlxam, ʹʹaʹqu! daʹngi iniʹg̣lkl, pu maʹnk ičaʹgayƛ agəʹɬax̣i pu iniʹwaq.ʹʹ

 

 

10.

 

ag̣a kaʹwux aga gagyuʹlxam dangiʹ yaʹx̣ka yaxiya wiqšx̣iʹɬaw, ʹʹaʹmaylux̣a waɬaʹx̣i.  daʹngi naʹčig̣lglaya.ʹʹ  ag̣a gačaʹylux̣ waɬaʹxi mank ičaʹgayƛ.  ag̣a yuʹwit ikʼaʹškaš, ag̣a čiʹwaqʷt ikaɬax̣mən.  čiʹwkʷɬam, ag̣a čux̣uʹla, ʹʹaʹqu! aʹg̣a iniƛamt.ʹʹ

 

 

11.

 

gagyuʹlxam, ʹʹ?â ̇ ̇. iyaʹx̣liw ikaʹlax̣mən.ʹʹ ag̣a šuʹxʷ gagiʹyux̣, gagiʹwlkč.  ag̣a gayuʹkst, gašgiʹlqʷim.  yax̣kiʹyaxiyax daʹngi gačiʹglga, aʹyš nix̣əlx̣aʹymaču.

 

 

 

12

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.